Tjänster

Contria är ett konsultbolag specialiserat på konstruktionsplanering för nybyggnads- och renoveringsobjekt.

Konstruktionsplanering för nybyggnadsobjekt

För att få en kostnadseffektiv planering med optimala lösningar krävs erfarenhet och behärskande av modelleringsredskap. Vår kompetenta personal är engagerad för att nå det gemensamma målet genom högklassiga och kostnadseffektiva planer enligt överenskommen tidsplan. Vi erbjuder konstruktions- och produktplanering för nybyggnadsobjekt.

 • planering av stomkonstruktioner
 • BIM-produktmodellering
 • byggnadsfysikaliska analyser
 • FEM-beräkningar
 • produktplanering
 • granskningar av konstruktionssäkerhet

Konstruktionsplanering för renoveringsobjekt

För planering av ett renoveringsobjekt behövs kännedom om gamla byggnadssätt. Våra erfarna experter inom byggnadsteknik ser till att uppställda krav på hållfasthet och byggnadsfysik uppfylls. Våra senaste referensobjekt vittnar om Contrias starka ställning som expert inom konstruktionsplanering för renoveringsobjekt i Österbotten.

 • byggnadsfysikaliska analyser
 • sanerings-, utvidgnings- och ändringsplanering
 • rivningsplanering
 • kartläggning av asbest- och skadeämnen
 • konditionsundersökningar och konditionsbedömningar
 • utredningar av konstruktionsskador

Byggnadsfysik

Att förstå konstruktioners fukt- och värmetekniska funktioner är en absolut förutsättning vid planeringen av konstruktionslösningarna för en byggnads klimatskärm. Renoveringens omfattning och täckning fastställs utgående från konditionsundersökningarna. Vid konditionsundersökningen utreds orsakerna till problemet samt dess följder. Med hjälp av undersökningarna klarlägger vi orsakerna till fukt-, mögel- eller inomhusluftproblemen. Vi erbjuder konditionsundersökningar och konditionskartläggningar av konstruktioner, det vill säga konditionsbedömningar.

 • konditionsundersökningar och konditionsbedömningar
 • kartläggning av asbest- och skadeämnen
 • inomhusluftundersökningar
 • fuktkartläggningar och fuktmätningar

Produktplanering

Målet med produktplaneringen är, som namnet antyder, att planera en konstruktionsdel färdig för montering. Vi utför produktplaneringen med hjälp av 3D-modellering. Contrias planerare har lång erfarenhet av krävande betongelement- och verkstadsplanering.

 • planering av betongelement
 • verkstadsplanering av stålkonstruktioner
 • planering av träelement
 • väggelementplanering

BIM-produktmodellering

”Produktmodellen av en byggnad (Building Information Model) är en helhet av uppgifter om byggnadens och byggprocessens hela livscykel i digital form.” 3D-modellering har varit ett redskap för konstruktionsplanering hos Contria ända sedan modelleringsprogrammens begynnelse.